Obviously Mario likes to eat.

Obviously Mario likes to eat.