It takes serious monkey brains to do this.

It takes serious monkey brains to do this.