World Tour has to start somewhere.

World Tour has to start somewhere.