Nobody touches Jeff's spork. Nobody.

Nobody touches Jeff's spork. Nobody.